Associate Editors
Munehito Arai (Univ. Tokyo) Midori Murakami (Nagoya Univ.)
Donald C. Chang (Hong Kong Univ. Sci. Tech.) Kuniaki Nagayama (SOKENDAI)
Yoshinori Fujiyoshi (Nagoya Univ.) Haruki Nakamura (Osaka Univ.)
Yuji Goto (Osaka Univ.) Keiichi Namba (Osaka Univ.)
Florence TamaiNagoya Univ.j Hiroyuki Noji (Univ. Tokyo)
N.R. Jagannathani AIIMS, New Delhij Raymond S. Norton (Monash Univ.)
Jie Xiao (Johns Hopkins University) Yuko Okamoto (Nagoya Univ.)
Naoki Kamo (Hokkaido Univ.) Frances Separovic (Univ. Melbourne)
Kunihiko Kaneko (Univ. Tokyo) Jian-Ren Shen (Okayama Univ.)
Sa-Ouk Kang (Seoul Natl. Univ.) Yoshinori Shichida (Kyoto Univ.)
Suguru Kawato (Juntendo Univ. / Teikyo Univ.) Sungchul Hohng (Seoul National University)
Masataka Kinjo (Hokkaido Univ.) Masahiro Sokabe (Nagoya Univ.)
Daisuke Kohda (Kyushu Univ.) Jeremy R.H. Tame (Yokohama City Univ.)
Kazue Kurihara (Tohoku Univ.) Yoko Toyoshima (Univ. Tokyo)
Akihiro Kusumi (Kyoto Univ.) Andrew H.J. Wang (Natl. Taiwan Univ.)
Paul Matsudaira (Nat. Univ. Singapore) Kenichi Yoshikawa (Doshisha Univ.)
Shigeki Mitaku (Toyota Phys. Chem. Res. Inst.)